Faglige tilgange og metoder

FAGLIGE TILGANGE:

Det er det pædagogiske grundlag for vores arbejde og det, der ligger bag vores valg af metoder

Neuropædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på hjernens funktion.
Formålet er at give personen mulighed for at trække på sine stærke sider inden for områder som opmærksomhed, kommunikation, hukommelse, orienteringsevne og social funktion.

Low arousal er at holde beboernes affektive niveau nede og være på forkant med situationer, der vil kunne føre til affektudbrud eller af andre vil kunne opfattes som problematisk adfærd. Ansvaret for at være på forkant og påvirke er hos den professionelle.

Anerkendende tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på anerkendelse og værdsættelse.
Formålet er at motivere til positiv forandring hos den enkelte.

Kommunikationspædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at anvende alle tilgængelige kommunikationsformer i kommunikationen med den enkelte.
Formålet er at den enkelte forstår og bliver forstået.

Strukturpædagogisk tilgang er en faglig tilgang, der har fokus på at skabe regelmæssighed og struktur i en persons hverdag.
Formålet er at gøre dagen overskuelig, forudsigelig og rolig.

Relationspædagogisk tilgang som er en faglig tilgang, der har fokus på samspillet mellem mennesker.
Formålet er at udvikle den enkeltes selvforståelse, selvværd og selvtillid.

FAGLIGE METODER:

Low arousal er en pædagogisk metode der bruges til at forebygge konflikter og problemskabende adfærd.
Metoden går ud på at ændre måden at stille krav på, at holde affektniveauet nede og at undgå triggere der kan udløse et højere affekt niveau, at aflede hvis affektniveauet stiger. Fx skal der være fokus på ikke at stille for høje krav og ikke fastholde krav, der medfører et højere affekt niveau.
Ansvaret for at undgå og ændre på uhensigtsmæssige situationer og at være på forkant er hos den professionelle.

Kontakt-Ø er en metode, hvor en person med fysisk- eller psykisk funktionsnedsættelse har daglig én til én-kontakt omkring bestemte aktiviteter.
Aktiviteterne forløber hver dag efter det samme mønster for at skabe forudsigelighed og genkendelighed.

Neuropædagogikken er særlig velegnet til mennesker med hjerneskader og kognitive problemer, den kan derfor bruges på alle vores beboere. Neuropædagogikken sætter fokus på individets muligheder, begrænsninger og individuelle behov.

Jeg-støttende-samtale er en samtalemetode, hvor en person med udviklingshæmning og udadreagerende adfærd støttes i at sætte ord, kropssprog og stemning på sine følelser og reflektere over fordele, ulemper og konsekvenser ved personens muligheder og ønsker for fremtiden.

Picture Exchange Communication System er en samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med kommunikationsnedsættelse ved hjælp af udveksling af billeder.
Ud over billeder kan man også bruge fotografier, stregtegninger, konkreter og symboler.
Den oprindelige målgruppe for metoden var små børn med autisme uden verbalt sprog eller meget begrænset verbalt sprog.
Metoden anvendes dog til en langt bredere målgruppe, deriblandt også voksne med autisme eller andre former for kommunikationsvanskeligheder.

Motiverende samtale er en samtalemetode, hvor udfører fremkalder, undersøger og styrker en persons egen motivation for en ændring. Formålet er at hjælpe personen til en positiv forandring af livsstil.

Tegn Til Tale er en samtalemetode, hvor udfører kommunikerer med en person med hørelse og kommunikationsnedsættelse ved at supplere talesproget med håndtegn.
Tegn til Tale adskiller sig fra tegnsprog ved at benytte mange velkendte og internationale tegn. Tegnsprog, der primært retter sig mod døve, er et selvstændigt visuelt sprog med egen grammatik, ordstilling mv.